Category Archives: Samfunn

Inter­nett, sosiale medi­er som Face­book og Twit­ter har ført årets val­gkamp nærmere mitt eget tas­tatur. Å finne andre som er enig med en selv er en ting. Vel så inter­es­sant er det å følge de med andre oppfatninger.

En av Mine FB-ven­ner og sam­bygding er ihuga FRP-er og jeg lik­er å følge med på hva hun skriv­er. I disse val­gtider har jo FRP et og annet å melde. Kom­men­tar­fel­tene hennes blir ofte egne diskusjons­fo­ra i seg selv, da helst fylt opp av hennes likesinnede.

De siste dagene har Midtøsten og Palesti­na-Israel vært tema.
MIFF, en norsk Pro-Israels organ­isas­jon har for­fat­tet et “Brev til ven­ner av Palestin­erne”. Hov­ed­bud­skapet er at “Det finnes de som har det verre enn palestin­erne i ver­den, så hvor­for bry seg?” Kom­mentarene på Face­book har vært mange, da flest fra menings­feller av MIFF.

Syn­spunk­tene som pipler frem er radikale, skrem­mende og ikke noe jeg ønsker mitt eget land som ha som off­isiell holdning.

De (palestin­erne) er og blir bar­bar­er, og må behan­dles deretter.”
“Dia­log er — for å si det mildt — ganske oppskrytt”
“Dette vil bli som å forhan­dle med Hitler” (om å forhan­dle med palestinerne)

Jeg vil gjenre takke min venn og hennes med-ide­ol­o­gis­ter for å gjøre meg enda tryg­gere i mitt valg — på noe annet enn FRP.

Dia­log mel­lom to men­nesker føres med to munner og helst fire fun­gerende ører.

Min forhåndsstemme er avgitt, og den lig­ger trygt.