Slik kom vi i gang med YNAB — en innmari uferdig guide

Første ver­sjon av his­to­rien om hvor­dan fam­i­lien Waaler kom i gang med YNAB.

Finn ut hva dere har brukt penger på i en typisk måned

YNAB er fin, men beg­ynn jobben i Excel  — og nettbanken

 • Gå gjen­nom for­rige måned og kan­skje måne­den før det også
 • List opp alle faste betalinger 
  • Hus­lån
  • For­sikringer
  • Fondss­par­ing
  • Internett/Tv
  • Mobi­l­abb­Strøm
 • Sum­mer omtrent alle hov­ed­kat­e­gori­er av utgifter dere har i løpet av en måned 
  • Mat
  • Bensin
  • For­sikringer
  • Fritid
  • Etc

Nå vet du omtrent hvor mye som går ut hver måned i løpende utgifter

Tenk gjen­nom hvilke andre utgifter som kom­mer gjen­nom et år

 • Kom­mu­nale avgifter
 • NRK-lisens
 • Bilavgifter
 • Kon­ti­gen­ter til foreninger og idrettslag
 • Tannlegebesøk
 • EU-kon­troller
 • Avis­er
 • Års­ge­byr på bankkonti

Sum­mer opp årlige utgifter og del på 12.

Tenk så på andre utgifter det kunne være kjekt å spare opp til

 • Ferie
 • Jule­gaver
 • Oppuss­ing
 • Slek­ts­besøk
 • Neste kon­fir­masjon
 • Opplevelser
 • Tull og tøys

Sum­mer alle “kjekt å ha”-postene og del på 12

Sum­mer alle månedlige, årlige og kjekt å ha-tall

Grat­ulerer! Du vet nå hvor stort måneds­bud­sjet­tet i YNAB må være.

Er dere fler om å bidra i husholdningen? 

Skal dette være et felles­bud­sjett, bør dere begge betale inn etter evne i den/de kon­toene som bud­sjet­tet skal bygges rundt. Sett opp hvor mye dere begge tjen­er, så får dere en brøk på hvor mye begge skal bidra med i budsjettet.

Får dere utbe­talt lønn på forskjel­lige datoer?
Siste øvelse i Excel er å sette opp en kjapp over­sikt over hvis inntekt skal “dekke” hvilke bud­sjettposter når de kom­mer inn. I YNAB skal man kun bud­sjet­tere med de pen­gene man fak­tisk har.

Når jeg får lønn den 1. i hver måned sørg­er jeg for å fordele mitt bidrag på de mest bruk­te bud­sjettpostene, mat, bensin osv.  Og når konas lønn  kom­mer den 20.  fordel­er vi det på de min­dre bruk­te postene, som jule­gaver o.l.

 

Nå beg­yn­ner moroa i YNAB.

Opprett kon­to­er i YNAB

Det finnes to typer kon­to­er: Bud­sjet­tkon­to og tracking-konto.

Bud­sjet­tkon­to er alle kon­ti som skal kunne  brukes til bud­sjet­terte utgifter.
Track­ingkon­to er ting du gjerne vil ha en over­sikt over, men som ikke kan ansees som tilgjen­gelig for bud­sjet­tet. Eksem­pler på track­ingkon­ti er fondss­par­ing, pen­sjon­ss­par­ing og spar­ing til unge­nes førerkort.

Når du leg­ger inn bankkon­ti og sal­doene på disse får du en Sum som er “To be bud­get­ed” — en sam­let pott penger du kan gi en jobb med en gang.

Opprett selve bud­sjet­tet i YNAB med hov­ed­kat­e­gori­er og underkategorier.

Her er våre kat­e­gori­er for å vise et eksempel:

 • Mat
  • Daglig­var­er
  • Restau­rant og kafe
  • Take­away
 • Bil, hus, barn og dyr 
  • Bensin
  • Kose oss
  • Hage og fritid
  • Ved­like­hold og maling
  • Møbler og inventar
  • Klær
 • Faste månedlige utgifter 
  • For­sikringer
  • Hus­lån
  • Strøm
  • Lom­mepenger til barna
  • TV/Internett
  • Spo­ti­fy, Net­flix osv
 • Årlige utgifter
  • Kom­mu­nale avgifter
  • Ren­o­vasjon
  • Bilavgifter
  • NRK-lisens
  • Eien­domsskatt
  • Brøyt­ing
  • Fei­ing
  • Avis­abon­nement
  • Foren­ingskontin­gen­ter
  • Ferie
  • EU-kon­troll
  • Opplevelser
  • Sverigeshop­ping
  • Oppuss­ning­spros­jek­ter
 • Spar­ing

 

Fodel pen­gene du allerede har på konto

Fordel  “To be bud­get­ed” på de bud­sjettpostene  du ønsker å dekke med pen­gene dere har tilgjen­gelig her og nå.

 

Ta en pause nå — du har fot­jent det!

Klar til å registrere!

Du er nå klar til fase to: å reg­istrere transak­sjon­er.  Legg inn appen på tele­fo­nen , logg deg på og åpne bud­sjet­tet ditt.  Neste gang du er i butikken, reg­istr­er kjøpet. I beg­yn­nelsen må du opprette nye betal­ingsmot­takere, etter et par uker er de fleste av dem på plass.

Angi beløpet, hvilken butikk du var i og hvilken kon­to pen­gene gikk fra. Grat­ulerer, du har nå postet din første transak­sjon i YNAB!

Bud­sjet­tet opp­dater­er seg og tilgjen­gelig beløp på bud­sjettposten du bruk­te reduseres.

Opprett automa­tiske transasksjon­er i YNAB

Alle faste transak­sjon­er, alle faste betal­ingsav­taler skal også inn i YNAB. Disse ka du opprette som faste transsak­sjon­er i YNAB, akku­rat som de er satt opp i net­tbanken.   Gjør dette på PC-en, mobi­lap­pen til YNAB funker dårlig til dette.

Når du reg­istrere en transak­sjon  på PC-en har du, når du vel­ger dato, muligheten til å velge at betalin­gen skal gjen­tas, f.eks. hver måned.  Automa­tis­er alle transak­sjon­er du kan på denne måten. Når de aktuelle datoene kom­mer blir transak­sjonene utført i YNAB, men den gir deg et hint og ber deg god­kjenne transak­sjo­nen allikev­el, for å være på den sikre siden.

High Five!

Du er nå godt i gang. Neste gang du får lønn, legg inn inntek­ten (eller det bidraget du over­før­er til felleskon­to) i YNAB, og fordel pen­gene på de postene du defin­erte i Excel — eller de postene som er vik­tigst å dekke denne måne­den. Gi alle pen­gene en jobb til “To be bud­get­ed” er 0.

Trenger du hjelp og tips?

Bruk­er­grup­pene på Face­book er er godt sted å knytte kon­takt med oss andre YNAB.rukere.

Gruppe for norske brukere: https://www.facebook.com/groups/974776189233061/
Gruppe for brukere fra hele ver­den:  https://www.facebook.com/groups/YNABFans/

Sjekk også ut YNAB sine egne ressurs­er: https://www.youneedabudget.com/learn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *